Collinásy Juraj

"Košický maliar Juraj Collinásy patril spolu s Júliusom Jakobym k pokračovateľom košickej moderny 20. rokov minulého storočia. Základy výtvarného vzdelania získal Collinásy v rokoch 1924-1927 na súkromnej grafickej a kresliarskej škole Eugena Króna v Košiciach a v rokoch 1927-1929 počas vykonávania vojenskej prezenčnej služby v Prahe súkromne navštevoval ateliér významného českého maliara Vincenta Beneša. Portréty, figurálne kompozície, zátišia a krajiny, často malých formátov, poskytujú maliarovi priestor na vyjadrenie až hedonistickej koloristickej senzuality. K najpozoruhodnejším v Collinásyho tvorbe, vrcholiacej v rokoch 1948-1949, patria motívy interiérov s figurálnou kompozíciou ženského modelu, v ktorých autor uplatňuje osobitý zmysel pre výrazovú schopnosť farby s dekoratívnym vyznením.
V roku 1963, po ťažkej chorobe, autor vo veku 56 rokov predčasne zomrel.
Juraj Collinásy, ako jeden z popredných umelcov východoslovenského regiónu 20. storočia, presahuje svojou tvorbou lokálny rámec a zaraďuje sa do plejády významných predstaviteľov moderného slovenského umenia."